DataSheet39.com

MT6253 PDF Datasheet - ETC

Part Number MT6253
Description 2 in 1 UNIVERSAL POWER ADAPTOR
Manufacturers ETC 
Logo ETC Logo 
Preview
Preview ( 7 pages )
		
MT6253 datasheet, circuit
2 in 1 UNIVERSAL MT6253
www.DataSheet4U.com
POWER ADAPTOR
Power Delivery for Most of Mobile Computers
Instructions Manual EN
NOTE: Before connecting this power adaptor
to Your computer, check the power require-
ments for specific computer.
Before using
Thank You for buying this universal power adap-
tor. Please read this manual carefully because a
mistake could cause Your computer damage.
MEDIA-TECH
Prepare to use
1. Find on the notebook SN label value of DC
voltage
4. If power adaptor is used indoor, please con-
nect power cord to socket (2) and second end
to the power outlet (AC100~240V 50/60Hz).
2
1
5. If power adaptor is used in the car or the other
place equipped with round 12V socket (car
lighter), connect small, 4-pin plug into socket
(1) and big plug to 12V socket. The LED on big
plug will be ON.
6. The power adaptor will be emitting a heat
what is normal during work.
Using USB +5V power output
2. Using switch in the power adaptor set cor-
rect DC voltage corresponding to DC value on
notebook’s SN label.
NOTE:
If your computer should be powered with non-
absolute value of voltage (ex.: 16,5V), please
set the LOWER value in power adaptor: 16V.
3. Assembly correct DC adapter head, compat-
ible with power socket in Your notebook, on
DC plug.
From the USB +5V port can be charged any de-
vice powered with this voltage thru the own USB
interface such as: cellular phone, media player,
PDA, etc.
NOTE: Before connecting this power adaptor
to Your computer, check the power require-
ments for specific computer. Setting wrong
value of voltage will damage Your computer.
Media-Tech is not responsible for computers
damages caused by wrong voltage setting.

1 page
line_dark_gray
MT6253 pdf, schematic
2 in 1 UNIVERSAL MT6253
www.DataSheet4U.com
POWER ADAPTOR
Power Delivery for Most of Mobile Computers
Instrukcja obsługi
Ważne: Przed podłączeniem tego zasilacza do kom-
putera sprawdź jakim napięciem powinien być za-
silany Twój komputer.
Wstęp
Gratulujemy zakupu uniwersalnego zasilacza do kom-
puterów przenośnych. Mamy nadzieję, że użytkowanie
go znacznie ułatwi korzystanie z Twojego komputera.
Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją gdyż
nieprawidłowe obchodzenie się z tym urządzeniem
może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia
notebooka.
MEDIA-TECH
Przygotowanie do pracy
1. Odczytaj na tabliczce znamionowej notebooka
właściwą wartość napięcia
4. Jeżeli korzystasz z zasilacza w budynku, podłącz ka-
bel zasilający do gniazda (2) a drugi jego koniec do
gniazdka sieci elektrycznej o napięciu 100-240V.
PL
2
1
5. Jeżeli chcesz korzystać z zasilacza w samochodzie
lub innym miejscy wyposażonym w gniazdo 12V
(zapalniczka samochodowa), podłącz mniejszą
okrągłą wtyczkę do gniazda (1) w zasilaczu, a dużą
wtyczkę do gniazda 12V (powinna się zapalić dioda
LED na wtyczce)
6. Zasilacz podczas pracy emituje ciepło co jest nor-
malnym zjawiskiem podczas pracy
Korzystanie z USB +5V
2. Ustaw właściwe napięcie przełącznikiem zasilacza
zgodne z wartością na tabliczce znamionowej kom-
putera.
WAŻNE. Jeżeli Twój komputer powinien być zasila-
ny napięciem o wartości przecinkowej, np. 16,5V,
ustaw na zasilaczu najbliższą mu NIŻSZĄ wartość
czyli 16V.
3. Załóż na okrągłą końcówkę kabla zasilającego
wtyczkę zasilającą właściwą dla modelu Twojego
komputera (zalecamy uprzednie podłączenie samej
wtyczki do komputera, powinna wejść w gniazdo
zasilania bez nadmiernego oporu lub luzu).
Do portu USB +5V może być podłączone każde urzą-
dzenie zasilane tym napięciem przez port USB, np. tele-
fon komórkowy, odtwarzacz multimedialny, PDA, itp.
WAŻNE. Przed podłączeniem tego zasilacza do
komputera sprawdź jakim napięciem powinien być
zasilany Twój komputer. Podłączenie zasilacza z
ustawionym niewłaściwym napięciem może nieod-
wracalnie uszkodzić komputer.
Media-Tech nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za uszkodzenia komputera spowodowane ustawie-
niem niewłaściwego napięcia zasilającego.

2 Page
line_dark_gray
MT6253 equivalent
2 в 1 УНИВЕРСАЛЕН
MT6253
ЗАХРАНВАЩ АДАПТЕР www.DataSheet4U.com
Инструкции за употреба
Power Delivery for Most of Mobile Computers
ВНИМАНИЕ: Преди да свържете захранващия
адаптер към Вашия компютър, проверете изис-
кванията за захранването му.
Преди употреба
Благодарим Ви за закупуването на този универсален
захранващ адаптер. Моля, прочетете инструкциите
внимателно, тъй като евентуална грешка може да
повреди Вашия компютър.
MEDIA-TECH
Подготовка за употреба
1. Проверете върху етикета със серийния номер
стойността на DC напрежението.
4. Ако захранващият адаптер се използва в поме-
щение, моля свържете захранващия шнур към
вход (2), а втория му край към контакта с AC
100~240V 50/60Hz.
2
1
BG
5. Ако захранващият адаптер се използва в кола
или друго място, което е с 12V контакт (запалка
в кола), свържете малкия, 4 пинов щепсел към
вход (1), а големия щепсел към 12V вход. Свето-
диода върху големия щепсел ще се включи.
6. Захранващият адаптер ще започне да загрява,
което е нормално по време на работа.
Употреба на USB +5V изхода
2. Използвайте превключвателя на захранващия
адаптор и нагласете напрежение съответстващо
на това изписано върху етикета със серийния но-
мер на лаптопа.
ВНИМАНИЕ: Ако Вашият компютър трябва да се
захранва от неабсолютна стойност на напреже-
нието (напр. 16,5 V), моля да настроите на ПО-
НИСКА стойност захранващия адаптер: 16V.
3. Монтирайте правилният захранващ накрайник,
който съответства на гнездото във Вашият лап-
топ.
През USB +5V порт могат да бъдат заредени всички
видове устройства, които се зареждат с това напре-
жение през собствен USB интерфейс като: мобилни
телефони, плейъри, PDA и др.
ВНИМАНИЕ: Преди да свържете захранващия
адаптер към Вашия компютър, проверете изис-
кванията за захранване на по-специфични ком-
пютри. Избирането на грешното напрежение ще
повреди Вашия компютър. Media-Tech не носи
отговорност за компютърни повреди, причине-
ни от избиране на грешно напрежение.

5 Page

Information Total 7 Pages
Download[ MT6253.PDF Datasheet ]

Share Link :

Electronic Components Distributor

SparkFun Electronics Allied Electronics DigiKey Electronics Arrow Electronics
Mouser Electronics Adafruit Element14 Chip One StopFeatured Datasheets

Part NumberDescriptionManufacturers
MT6250The function of this parts is a GSM/GPRS SOC Processor Technical Brief.MEDIATEK
MEDIATEK
MT6250DThe function of this parts is a GSM/GPRS/EDGE-RX SOC Processor Technical Brief.MEDIATEK
MEDIATEK
MT6252The function of this parts is a GSM/GPRS Baseband Processor.MediaTek
MediaTek
MT6253The function of this parts is a 2 in 1 UNIVERSAL POWER ADAPTOR.ETC
ETC
MT6253The function of this parts is a GSM/GPRS Baseband Process.MediaTek
MediaTek

Quick jump to:

MT62  1N4  2N2  2SA  2SC  74H  ADC  BC  BF  BU  CXA  HCF  IRF  KA  KIA  LA  LM  MC  NE  ST  STK  TDA  TL  UA 


DataSheet39.com is an Online Datasheet PDF Search Site.
It offers a large amount of data sheet, You can free PDF files download.
The updated every day, always provide the best quality and speed.Index : 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  SCR

www.DataSheet39.com    |   2018   |  Privacy Policy  |  Contact Us   |  New  |  Search